சரிவிகித உணவு – பேலியோ உணவு – Balanced Diet – Paleo DietThe current diet pattern is highly imbalanced because of its excessive carbohydrate content. This video explores the way to balance it. எப்படி நம்முடைய தற்போதைய தவறான விகிதாசார உணவு முறையை சரிவிகித உணவாக மாற்றுவது?

source

Leave a Reply